შიდა აუდიტის სამსახური

     ყაზბეგის მუნიციპლიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფის, ფინანსების მართვის გაუმჯობესების, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვისა და ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობის უზრუნველყოფას, ტექნიკური და ფუნქციური ხარვეზების აღმოფხვრას და პრევენციას; მენეჯერული და ფინანსური კონტროლის განხორციელებას, ორგანიზაციული სტრუქტურის, მეთოდების და პროცედურების ანალიზს დაწესებულების მიერ თავისი მიზნების მიღწევისა და საქმიანობის კანონიერად, ეკონომიურად, ეფექტიანად და პროდუქტიულად განხორციელებისთვის.

 

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში.

 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

 

მურმან საბანაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 72 13 58
ელ-ფოსტა: 

 

 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

ნინო ქუშაშვილი - მობ: 599 43 16 00

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

თეონა გელაძე - მობ: 595 23 49 22

გააზიარე