საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მერიის სამსახურების საქმიანობის საბუღალტრო მომსახურებას; ადგილობრივი შესყიდვების ორგანიზებასა და განხორციელებას.


სამსახურის სტრუქტურაში შედის ორი განყოფილება:

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსი

ვასილ კურკუმული

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 595 90 25 27
 

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

მარინა ტუჩაშვილი - მობ: 595 90 34 06

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

ნონა ხაიკაშვილი - მობ: 595 25 80 15

 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების უფროსი

ანეტა გოგიჩაიშვილი - მობ: 599 40 56 90

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების  უფროსი  სპეციალისტი

ხატია ფიცხელაური - მობ: 598 402 508

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების  უფროსი  სპეციალისტი

ნონა ფიცხელაური - მობ: 598 55 09 22 

 
გააზიარე