საქმისწარმოების განყოფილება

განყოფილება ექვემდებარება მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურს

  საქმისწარმოების განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს, შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვას; შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაციასა და ინდექსაციას, დოკუმენტების გადაცემას შემსრულებლისათვის, დავალებების სათანადოდ გაფორმებას, გასული დოკუმენტების გაგზავნას, საქმეთა მომზადებას არქივისათვის ჩასაბარებლად, საქმეთა ნომენკლატურის შედგენას, ადმინისტრაციული წარმოების წესების და პროცედურების დაცვას, საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას, თვითმმართველობის მოხელეთათვის საქმისწარმოების წესის გაცნობას და კონტროლს მათ დაცვაზე, მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

 საქმისწარმოების განყოფილება

 

ნონა ჩაბაკაური

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 595 90 34 00

 

განყოფილების  უფროსი  სპეციალისტი

  • ირმა ჩაბაკაური  - მობ: 577 60 46 55

განყოფილების  უმცროსი  სპეციალისტი

  • მაია ეფხოშვილი - მობ: 597 95 27 00
გააზიარე