საბიუჯეტო დაგეგმვისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება

   საბიუჯეტო დაგეგმვისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას, წინადადებების მომზადებას მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებისა და გაცემის შესახებ, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშებას, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკასო შესრულებაზე ზედამხედველობას,  სახაზინო მუშაობის სწორ ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელ დაფინანსებას,  მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების კვარტალურ ან/და ყოველთვიურ განწერას.
 

განყოფილება შედის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

 

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

 

მარინა ტუჩაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ:  595 90 34 06

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და საფინანსო ზედახედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

  • ნონა ხაიკაშვილი- მობ: 595 25 80 15

გააზიარე