იურიდიული განყოფილება

განყოფილება ექვემდებარება  ადმინისტრაციული სამსახურს.

    იურიდიული განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: მერის, მერიის სამსახურების, თანამდებობის პირებისა და მერის წარმომადგენლების იურიდიულ კონსულტირებას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას, სამართლებრივ ექსპერტიზას და მათ ვიზირებას, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან, მუნიციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვას სასამართლოში, მუნიციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვას სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულების უზრუნველყოფას და კონტროლს, საკადრო საკითხებთან დაკავშაირებით სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის, სისრულის და შესაბამისობის შემოღებას; შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმებას, აღრიცხვასა და კონტროლს შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვაზე, მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას, მერიის საკადრო პოლიტიკის განხორციელებას და ადამიანური რესურსების მართვას, უზრუნველყოფს საჯარო მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობების მომზადებაში მეთოდურ დახმარებას, საჯარო მოხელეთა სამსახურებრივი მოვალეობებისას და სამუშაოს შესრულების და ანგარიშგების კრიტერიუმებისა და ფორმების დადგენას,  მერიის მოსამსახურეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის, ასევე შეფასების ჩატარების ორგანიზებას.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

იურიდიული განყოფილების უფროსი

 

ნუნუ ქუშაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 595 90 25 28

 

განყოფილების  უფროსი სპეციალისტი

  •     შორენა ჩქარეული  - მობ: 593 31 71 25

განყოფილების  უმცროსი სპეციალისტი

  • ნინო ფიცხელაური - მობ: 595 99 09 01

ადამიანური რესურსების მართვის უფროსი სპეციალისტი

  • ია ეფხოშვილი - მობ: 591 30 33 01
გააზიარე