ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების  ფუნქციებია:

  • განყოფილების მიერ ცალკეული დარგების რეგულირება, კოორდინაცია და განვითარების პრიორიტეტული მიმართულების შემუშავება;
  •  განყოფილების სფეროს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფორმაციების მოპოვება შესწავლა და დამუშავება,  მერისათვის დასკვნებისა და რეკომენდაციების სახით მიწოდება;
  •  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ტროტუარების, სკვერების, გარეგანათების ობიექტების, სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო ქსელების, წყალსაცავების, ხიდების, კეთილმოწყობისა და კომუნალური საკითხების კოორდინაცია და სხვა ინფრასტრუქტურის სამუშაოების განხორციელება;
  •  მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ინსპექტირების განხორციელება;
  •  მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებზე ელექტროფიცირების, გაზმომარაგების კანალიზაციისა და წყალმომარაგების სამუშაოთა წარმოების განხორციელების მონიტორინგი; ა.შ.

განყოფილება შედის  ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი

 

 

გიორგი ჩქარეული  

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 555 55 17 22

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში

გიორგი ლაღაძიშვილი - მობ: 591 23 78 93

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

მარიამ ხაიკაშვილი - მობ: 555 17 47 57

 

 
გააზიარე