განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

      ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდისა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების განვითარების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობის,  სოციალური დაცვისა და დასაქმების  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

     სამსახური უზრუნველყოფს: სკოლამდელი აღზრდისა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მუნიციპალურ პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და განვითარების ხელშეწყობას,  ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვას, რეკონსტრუქციასა და რეაბილიტაციის ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების ხელშეწყობას,  მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვას და განხორციელებას, უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათ თავშესაფრით უზრუნველყოფას;

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

გიორგი ავსაჯანიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 577 95 05 82
ელ-ფოსტა: gio.avsajanishvili@gmail.com

 

განათლების, კულტურის სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

დალი ჯანუყაშვილი - მობ: 591 18 01 56

 

განათლების, კულტურის სპორტის, ახალგაზრდობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უმცროსი სპეციალისტი

ირმა ფიცხელაური - მობ: 577 60 46 63

გააზიარე