ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება უზრუნველყოფს:

   ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამის მომზადების ორგანიზებას, პროგრამის განსახორციელებლად დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას, ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებას,  წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური პროექტების განხორციელების მიზნით კერძო ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით,  მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვას, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ზედამხედველობას.


   განყოფილება ექვემდებარება  ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის და ქონების მართვის სამსახურს.

   განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების  უფროსი 

გიორგი შერმადინი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 577 13 20 71

 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

ნინო ჩოფიკაშვილი - მობ: 558-11-39-01

გააზიარე