ადგილობრივ თვითმმართველობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა

 

    ადგილობრივი თვითმმართველობა არის თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

გააზიარე